List of Martyr Saints of Vietnam, sorted by Feast Days

List of Martyr Saints of Vietnam, sorted by Feast Days :

January
13
Dominic Phạm Viết Khảm
Joseph Phạm Trọng Tả
Luke Phạm Trọng Thìn
22
Matthew Alonzo-Leciniana Ðậu
Francis Gil Fedrich Tế
30
Thomas Khuông
February
02
Jean Theophanô Vénard Ven
13
Paul Lê Văn Lộc
March
11
Dominic Cẩm
April
02
Dominic Vũ Ðình Tước
06
Paul Lê Bảo Tịnh
07
Peter Nguyễn Văn Lựu
27
Lawrence Nguyễn Văn Hưởng
28
Paul Phạm Khắc Khoan
Peter Nguyễn Văn Hiếu
John Baptist Ðinh Văn Thành
30
Joseph Tuân
May
01
Augustine Schoeffler Ðông
John-Louis Bonnard Hương
02
Joseph Nguyễn Văn Lựu
09
Joseph Hiển
11
Matthew Lê Văn Gẫm
22
Michael Hồ Ðình Hy
Lawrence Ngôn
25
Peter Ðoàn Văn Vân
26
John Ðoàn Trinh Hoan
Matthew Nguyễn Văn Phượng
28
Paul Hạnh
June
01
Joseph Túc
02
Dominic Ninh
03
Paul Vũ Văn Ðổng
05
Luke Vũ Bá Loan
Dominic Huyên
Dominic Toại
06
Vincent Dương
Peter Đinh Văn Dũng
Peter Đinh Văn Thuần
07
Joseph Trần Văn Tuấn
12
Augustine Phan Viết Huy
 
June
12
Nicholas Bùi Ðức Thể
16
Dominic Mạo
Dominic Nguyên
Dominic Nhi
Vincent Tường
Andrew Tường
17
Peter Ða
26
Francis Đỗ Văn Chiểu
Dominic Henares Minh
27
Thomas Toán
30
Vincent Đỗ Yến
July
03
Philip Phan Văn Minh
04
Joseph Nguyễn Ðình Uyển
10
Anthony Nguyễn Hữu Quỳnh
Peter Nguyễn Khắc Tự
12
Ignatius Delgado Y
Peter Khanh
Agnes Lê Thị Thành
15
Peter Nguyễn Bá Tuần
Andrew Nguyễn Kim Thông
18
Dominic Ðinh Ðạt
20
Joseph Maria Diaz Sanjurjo An
24
Joseph Fernandez Hiền
28
Melchor Garcia Sampedro Xuyên
31
Emmanuel Lê Văn Phụng
Peter Ðoàn Công Quý
August
01
Bernard Vũ Văn Duệ
Dominic Nguyễn Văn Hạnh
12
James Đỗ Mai Năm
Anthony Nguyễn Ðích
Michael Nguyễn Huy Mỹ
21
Joseph Đặng Ðình Viên
September
05
Peter Nguyễn Văn Tự
Joseph Hoàng Lương Cảnh
17
Emmanuel Nguyễn Văn Triệu
18
Dominic (Ðoài) Trạch
20
John Charles Cornay Tân
21
Francis Jaccard Phan
Thomas Trần Văn Thiện
 
October
06
Francis Trần Văn Trung
11
Peter Lê Tùy
17
Francois-Isidore Gagelin Kính
23
Paul Tống Viết Bường
24
Joseph Lê Ðăng Thị
28
John Ðạt
November
01
Peter Almato Bình
Jerome Hermosilla Liêm
Valentine Berriochoa Vinh
03
Peter Francis Néron Bắc
05
Dominic Hà Trọng Mậu
07
Jacinto Castaneda Gia
Vincent Phạm Hiếu Liêm
08
Paul Nguyễn Ngân
Joseph Nguyễn Ðình. Nghi
Martin Tạ Đức Thịnh
Martin Thọ
John Baotixita Cỏn
14
Stephen Cuénot Thể
20
Francis Xavie Cần
24
Peter Dumoulin-Borie Cao
Vincent Nguyễn Thế Ðiểm
Peter Vũ Ðăng Khoa
26
Dominic Nguyễn Văn Xuyên
Thomas Ðinh Viết Dụ
28
Andrew Trần Văn Trông
30
Joseph Marchand Du
December
06
Joseph Nguyễn Duy Khang
12
Simon Phan Đức Hòa
18
Peter Trương Văn Ðường
Paul Nguyễn Văn Mỹ
Peter Vũ Văn Truật
19
Thomas Nguyễn Văn Ðệ
Francis X. Hà Trọng Mậu
Augustine Nguyễn Văn Mới
Dominic Bùi Văn Úy
Stephen Nguyễn Văn Vinh
21
Andrew Trần An Dũng Lạc
Peter Trương Văn Thi

Now, there are still more 10.000 canonization documents of Vietnamese witnesses at the office of Congregation for the Causes of Saints in Rome.

Share

     

>> Online: 27 guests